Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEAD PROJECTBUREAU

PREAMBULE
LEAD Projectbureau / leadprojectbureau.nl, gevestigd te Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91636256, hierna LEAD projectbureau genoemd, biedt projectbegeleiding op het gebied van interieur en woninginrichting. Door gebruik te maken van de website van leadprojectbureau.nl wordt ingestemd met de Algemene Voorwaarden. LEAD Projectbureau behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden te veranderen, vernieuwen of te herzien naar eigen goedvinden. Controleer deze Algemene Voorwaarden dus regelmatig op wijzigingen. LEAD Projectbureau is het handelsmerk van de eenmanszaak van Kevin van Mierlo , gevestigd Jorisplein 7, 6851 KD Huissen. Tekst en ontwerp © 2023 LEAD Projectbureau Alle rechten voorbehouden.

PRIVACY BELEID
leadprojectbureau doet zijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Hierbij wordt gegarandeerd dat geen bezoekersinformatie zal worden verzameld op individueel niveau.
De bezoeker kan zich echter wel opgeven voor de nieuwsbrief, die via e-mail wordt verzonden. Hierbij is het noodzakelijk dat de abonnee een geldig e-mail adres opgeeft. Deze opgegeven e-mail adres is vertrouwelijk en zal nimmer worden doorgegeven of verkocht aan derden. Inschrijven gebeurt door middel van aanmelding per e-mail naar: info@leadprojectbureau.nl. Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan op elk gewenst moment plaatsvinden en zal per direct middels een geautomatiseerd proces worden uitgevoerd.
Om deel te nemen aan de forum discussies dient de bezoeker een geldig e-mail adres op te geven. Dit wordt gedaan om forum spammers te ontmoedigen. Ook deze opgegeven e-mail adressen zijn vertrouwelijk en zullen nimmer worden doorgegeven of verkocht aan derden. Hoewel leadprojectbureau.nl zijn best doet om ongepaste en/of illegale berichten (bijvoorbeeld haatzaaiend, aanstootgevend of inbreuk makend op andermans auteursrechten) te verwijderen, aanvaardt zij echter geen aansprakelijkheid over de inhoud van de geplaatste berichten.
E-mail verkeer is wel vertrouwelijk, dus zal ook niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgespeeld of getoond. Voor verdere bepalingen die hier niet zijn vermeld, zijn redelijkheid en billijkheid maatgevend.
De persoonlijke gegevens die op de site worden ingevuld, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of advies en/of andere diensten) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven zonder uw toestemming. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Bezwaar kan hier altijd tegen worden ingediend. LEAD Projectbureau zal hier onmiddellijk gehoor aan geven. leadprojectbureau.nl maakt gebruik van cookies, maar deze worden alleen gebruikt om persoonlijke instellingen te onthouden voor de weergave van de site.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LEAD Projectbureau / leadprojectbureau.nl , nader te noemen als ‘LEAD Projectbureau, en een Opdrachtgever waarop LEAD Projectbureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LEAD Projectbureau, voor de uitvoering waarvan door LEAD Projectbureau derden dienen te worden betrokken.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van LEAD Projectbureau en haar directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LEAD Projectbureau en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
8. Indien LEAD Projectbureau niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van LEAD Projectbureau zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. LEAD Projectbureau kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren wordt ook de inclusief BTW prijs getoond. voor particulieren en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LEAD Projectbureau daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LEAD Projectbureau anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LEAD Projectbureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Offertes van LEAD Projectbureau zijn één maand geldig vanaf offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen LEAD Projectbureau en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever LEAD Projectbureau daarvoor schriftelijk in gebreke te stellen. LEAD Projectbureau dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. LEAD Projectbureau heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. LEAD Projectbureau is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LEAD Projectbureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien LEAD Projectbureau gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan LEAD Projectbureau ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LEAD Projectbureau zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LEAD Projectbureau gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LEAD Projectbureau bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van LEAD Projectbureau op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LEAD Projectbureau een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LEAD Projectbureau gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van LEAD Projectbureau daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien LEAD Projectbureau bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is LEAD Projectbureau niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LEAD Projectbureau alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LEAD Projectbureau rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. LEAD Projectbureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
• de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst LEAD Projectbureau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van LEAD Projectbureau kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LEAD Projectbureau kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is LEAD Projectbureau gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden dienen de kosten binnen de daarvoor door LEAD Projectbureau gestelde termijn te worden voldaan. Indien LEAD Projectbureau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien LEAD Projectbureau tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LEAD Projectbureau, zal LEAD Projectbureau in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LEAD Projectbureau extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door LEAD Projectbureau genoemde termijn te voldoen, tenzij LEAD Projectbureau anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LEAD Projectbureau vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LEAD Projectbureau op de Opdrachtgever zijn in dat geval terstond opeisbaar.
7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1. LEAD Projectbureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LEAD Projectbureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEAD Projectbureau niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LEAD Projectbureau of van derden daaronder begrepen. LEAD Projectbureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LEAD Projectbureau zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. LEAD Projectbureau kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover LEAD Projectbureau ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEAD Projectbureau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LEAD Projectbureau aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LEAD Projectbureau aangegeven. LEAD Projectbureau is gerechtigd om periodiek te factureren. LEAD Projectbureau heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
2. Bij grotere projecten kan van betalingswijze worden afgeweken. Dit wordt echter schriftelijk vastgelegd.
4. LEAD Projectbureau kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LEAD Projectbureau kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LEAD Projectbureau verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien LEAD Projectbureau echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door LEAD Projectbureau in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van LEAD Projectbureau totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met LEAD Projectbureau gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door LEAD Projectbureau geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LEAD Projectbureau veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om LEAD Projectbureau daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en- waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LEAD Projectbureau ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LEAD Projectbureau gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens LEAD Projectbureau bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval LEAD Projectbureau zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LEAD Projectbureau en door LEAD Projectbureau aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LEAD Projectbureau zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
1. De door LEAD Projectbureau te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. LEAD Projectbureau kan in dat geval andere garanties overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door LEAD Projectbureau verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LEAD Projectbureau, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan LEAD Projectbureau te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LEAD Projectbureau in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient LEAD Projectbureau in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal LEAD Projectbureau de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van LEAD Projectbureau, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan LEAD Projectbureau te retourneren en de eigendom daarover aan LEAD Projectbureau te verschaffen, tenzij LEAD Projectbureau anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van LEAD Projectbureau daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien LEAD Projectbureau aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. LEAD Projectbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LEAD Projectbureau is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. LEAD Projectbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste maatvoering door welke aard dan ook. De Opdrachtgever zal de gegevens altijd zelf moeten controleren.
4. De aansprakelijkheid van LEAD Projectbureau is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. LEAD Projectbureau is niet aansprakelijk als de uitkomst niet voldoet aan het beeld dat de Opdrachtgever van de uitkomst had, mits alles volgens opdracht is afgehandeld.
6. LEAD Projectbureau is niet aansprakelijk als de planning afwijkt door ontstane gebeurtenis bij derden, zoals leveranciers

7. LEAD Projectbureau is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LEAD Projectbureau aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LEAD Projectbureau toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. LEAD Projectbureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LEAD Projectbureau of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LEAD Projectbureau en de door LEAD Projectbureau bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 (een) jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever LEAD Projectbureau van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart LEAD Projectbureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LEAD Projectbureau toerekenbaar is.
2. Indien LEAD Projectbureau uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden LEAD Projectbureau zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LEAD Projectbureau, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LEAD Projectbureau en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. LEAD Projectbureau behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LEAD Projectbureau heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LEAD Projectbureau partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 1.3.15 Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden en wel op de website van LEAD Projectbureau. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met LEAD Projectbureau. 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 15. Auteursrechten
1. Zowel de website alsmede de nieuwsbrieven van LEAD Projectbureau zijn beschermd door zowel het Nederlandse auteursrecht alsmede door internationale verdragen. Het is verboden om zonder toestemming van LEAD Projectbureau (delen van) de website of de nieuwsbrieven te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van LEAD Projectbureau. Zelfs met toestemming van LEAD Projectbureau om (delen van) de website over te nemen of te publiceren, dient “© LEAD Projectbureau”, met het jaartal van het verkrijgen van het auteursrecht, en “https://leadprojectbureau.nl” als bronvermelding bij de tekst te worden geplaatst. Voor verdere vragen en/of opmerkingen voor wat betreft de Algemene Voorwaarden kunt u zich wenden tot:

LEAD projectbureau
Jorisplein 7            
6851 KD  Huissen

M                (06) 31950249
E                 info@leadprojectbureau.nl

Vrijblijvend wensgesprek

Ben je op zoek naar projectbegeleiding? Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken of voor een vrijblijvend wensgesprek.

Wensgesprek aanvragen
© LEAD projectbureau

Website realisatie: Pixel Creation B.V.